pauk u akciji

Parking servis u službi građana ili grada?

Mnogi vozači su imali to neprijatno iskustvo sa Parking servisom gde je bilo raznih dovijanja po starom ZOBS-u u kome je postojala razlika kod pojma zaustavljanja i parkiranja vozila (do 15 minuta i preko 15 minuta) i vremena koje je potrebno da protekne od kačenja opomene na vozilo u prekršaju do njegovog odnošenja. Bilo je tu svega i svačega.

Donošenjem i stupanjem na snagu novog ZOBS-a došlo je i do nekih izmena po pitanju parkiranja pa tako imamo kao definiciju u članu 7:

71) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj,

72) parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem

bahato parkiran

Ako ne računamo slučajeve bahatog parkiranja što je stvarno za svaku osudu ima slučajeva i to sve češće, gde Parking servis umesto da bude u službi građana prelazi u službu grada odnosno postaje mašina za štancovanje keša. Šala ili ne ali skraćenica JKP – Javna Komunalna Pljačka u mnogim slučajevima se potvrđuje.

Ako ste kojim slučajem napravili prekršaj nepropisnog parkiranja vozila i ako vam je saobraćajni policajac okačio opomenu na vozilo a pauk krenuo da nosi vozilo, vi se u međuvremenu pojavili a oni ne žele da skinu vozilo onda ih pustite ali i TUŽITE. Kako? Pa lepo, okrenite se i odmah nađite svedoke koji su spremni da potvrde situaciju da vam odnose vozilo iako ste prisutni. Imate mobilni telefon, slikajte celu situaciju. Uzmite podatke saobraćajca koji mora da svedoči o događaju.

Novi ZOBS je po tom pitanju veoma jasan, član 296:

Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.

Ukoliko policijski službenik i nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje se dostavlja licu koje obavlja uklanjanje vozila koje isto postavlja na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču.

Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem iz stava 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Policijski službenik, odnosno zaposleni u organu jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, na način predviđen u prethodnim stavovima ovog člana, postupiće i kada u kontroli saobraćaja na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo.

Obavljanje poslova uklanjanja vozila iz stava 1. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 5. ovog člana su odgovorni za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.

U slučaju iz stava 7. ovog člana vozač snosi troškove prethodno preduzetih radnji.

Bliže propise o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila iz ovog člana, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada određuje visinu naknade za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Lokalna samouprava ne može svojom odlukom da odredi veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Lice koje vrši uklanjanje, odnosno premeštanje vozila ne sme odrediti veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Neko će reći da se zakoni donose da bi se i kršili. Zato postoje kaznene odredbe. Međutim, za građane i preduzeća kada se ogreše (ne)namerno o zakon, zna se ko i kako sprovodi postupak za utvrđivanje odgovornosti i primenu kazne. Pitanje je kako stati na put samovolji i bahatosti države koje ne poštuje zakone koje je sama donela,  KO i KAKO snosi odgovornost za takve propuste.

Komunalna preduzeća širom Srbije kojima je lokalna vlast poverila sprovođenje propisa u oblasti bezbednosti saobraćaja i komunalnog reda vezano za parkiranje vozila, su se pretvorila u aparat za punjenje lokalnih budžeta. Naravno, sve pod izgovorom poboljšanja javnog saobraćaja i uvođenja komunalnog reda.

pauk u akciji

U pojedinim gradovima lokalna vlast je pretvorila parking prostore između zgrada u javna parkirališta gde se parking naplaćuje čak i stanarima. Ti parkinzi postoje 30 i više godina i valjda je tada neko naplatio uređenje zemljišta i planirao parkinge za stanare. Danas, lokalna vlast preko noći odluči da je u interesu građana da se ti prostori pretvore u javna parkirališta, i to naplaćuje. Ili, ako je parking prostor na atraktivnoj lokaciji a zapao za oko novopečenim biznismenima u saradnji sa lokalnim moćnicima kao pečurke posle kiše niču nove zgrade. Pri tome niko ne vodi računa o komunalnoj infrastrukturi i da li takva lokacija uopšte može da “izdrži” nove objekte. To je posebna priča.

Čak i kada se utvrdi da JKP Parking servis radi protivustavno i protivzakonito nema konkretne odgovornosti a o naknadi štete građanima ni govora. To je upravo slučaj kada je Ustavni sud proglasio način naplate doplatnih karata za parkiranje u Beogradu suprotnim Ustavu i zakonu: “Parking servis” nema pravo da kažnjava vozače.

Ako se malo potrudite na srpskim internet prostorima možete naći zanimljive komentare na takve i slične vesti od strane građana koji su oštećeni. Takođe postoje i teme na nekim forumima koje se bave baš ovim problemima kao na primer forum BJBikers i tema Ustavni sud protiv parking servisa i komentar jednog od članova. Takođe i komentar nika DL4E zaslužuje pažnju.

U poslednjem komentaru je istaknut poseban problem oko prava na zadržavanje vozila od strane komunalnog preduzeća dok ne izmirite uslugu koju vam je isto pružilo. O tome je građane nekoliko puta obaveštavalo Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine na sajtu potrosac.info u tekstu “Ko toleriše protivzakonito i protivustavno ponašanje parking servisa???” koji prenosim u celini:

Verujem da ne postoji vozač koji bar jednom u životu nije imao posla i nelegodnosti sa Parking servisom, bilo to odnošenje vozila sa parking mesta ili novčana kazna ukoliko niste produžili vreme parkiranja ili odnošenje vozila zbog nepropisanog parkiranja. U svakom slučaju, ishod odnošenja vašeg vozila je uvek isti. Visoke kazne koje Parking servis naplaćuje, a koje po njihovoj praksi, morate platiti na licu mesta prilikom preuzimanja motornog vozila. Pored toga, morate platiti i ležarinu vozila na njihovom parkingu ukoliko niste u mogućnosti da istog dana preuzmete vozilo. Tačnije, morate da platite to što vam je neko protiv ustavno i protiv zakonito oduzeo ili ograničio imovinu radi naplate poreza, dažbina i kazni a što je dozvoljeno samo u skladu sa zakonom.

Da li je ova praksa Parking servisa zaista zakonita?

Zakon o bezbednosti saobraćaja kao i Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada, ne ovlašćuje Parking servis da naplaćuje ove kazne prilikom odnošenja vašeg vozila. Naime, naručilac odnošenja vozila jeste policija, odnosno SUP, a protiv lica, tj. vlasnika vozila pokreće se prekršajni postupak. Ne postoji zakonska odluka i obaveza da vozač na licu mesta plaća kaznu za podizanje, odnošenje i zadržavanje vozila. Ta naplata se može izvršiti nakon sprovođenja prekršajnog postupka. Postupanje Parking sevisa svakako predstavlja monopolističko ponašanje, obzirom da njihova ovlašćenja proističu iz ovlašćenja koje im poveravaju organi lokalne samouprave. Pozivajući se na taj osnov, građani su često dovedeni u bezizlaznu situaciju da moraju da ispune zahteve i potraživanja koja im postavlja Parking servis. Na ovakve postupke parking servisa neophodno je reagovati i prekinutu njihovu već uobičajnu praksu. Može se desiti da se nalazite u drugom gradu, da vam motorno vozilo odnesu sa parking mesta a da kod sebe nemate dovoljno para da platite usluge koje vam Parking servis potražuje. Ovo naravno ne može biti razlog za protivustavno i protivzakonito zadržavanje vašeg vozila.

Pored toga, parking servis ima običaj da odnosi motorna vozila i kada se vlasnik vozila pojavi na lice mesta, iako je Zakonom predviđeno i regulisano da će se u slučaju da se vlasnik vozila pojavi prilikom podizanja i odnošenja vozila, uklanjanje vozila ima se prekinuti ukoliko vlasnik vozila prihvati da ukloni vozilo.

Ko i zbog čega dozvoljava ovakvo postupanje Parking servisa? Ko ima benefiti od toga i zbog čega se prava građana na ovakav način ugrožavaju?

Ovo je slučaj u Novom Sadu ali čitajući komentare građana na ovakve vesti situacija je u celoj Srbiji ista. Evo na primer, u Beogradu na sajtu JKP Parking servisa u sekciji Pitanja Prenos vozila možete pročitati i sledeće:

pauk i podizanje vozila

Izgleda da za JKP Parking servis u Beogradu nisu čuli za gore pomenuti član 296 ZOBS-a koji izričito navodi:

Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.

Dakle, čak ako se pojavite u postupku uklanjanja vozila na licu mesta i imate novac kod sebe da platite uslugu JKP Parking servisa to nećete moći da uradite bez obzira što oni time krše ZOBS!?!

Primera bahatosti lokalnih komunalnih preduzeća odnosno lokalne vlasti koja diktira politiku istih ima pregršt. Protivustavno i protivzakonito ponašanje za koje niko i nikada ne snosi odgovornost.Jedino u slučajevima bunta i revolta protiv vlasti koju su sami izabrali građani uspevaju da ostvare svoja prava, naravno bez naknade štete.

Kikinda lisice na vozilima

To je bio i čuveni slučaj “lisica” na vozilima u Kikindi koje su postavljane po sličnim principu kao kod odnošenja paukom: kad platiš uslugu montaže i demontaže lisica onda dobiješ vozilo na raspolaganje. U Kikindi je bio dodatni problem jer je opštinska vlast potpisala ugovor sa privatnom firmom iz Beograda koja je za kratko vreme ojadila vozače. Sve do njihovog bunta. Ovo su samo neki od naslova i komentari na vesti ojađenih vozača:

lisice za vozila

„Lisice“ na vozilima nisu po zakonu

Lisice protivne zakonu

Kikinda: Lisice za auto

„Lisice“ nezakonite?

 

Ažuriranje članka, 22.januar 2014:

tekst pisma objavljenog u mnogim medijima koje je uputio sugrađanin Dejan Ilić revoltiran radom JKP “Parking servisa” i saobraćajne policije MUP Republike Srbije:

Kad “pauk” upropasti dan: Pročitajte pismo ogorčene žrtve “Parking servisa”

nastaviće se…

foto: blic.rs, kurir-info.rs, novosti.rs, kikindske.net

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Polja označena zvezdicom su obavezna!